DOI: 10.35229/jaes.1343619 ISSN:

Investigation of the Bacterial Microflora of Stallion Preputium

Eser AKAL, Burcu ESİN, Merve Gizem SEZENER, Volkan Enes ERGÜDEN, Arzu FİNDİK
  • General Agricultural and Biological Sciences
Aygırlarda penis ve prepisyum, yüzeyinde yüksek bir bakteri yüküne sahiptir ve ejakülasyon sırasında spermayı kontamine eden doğal mikrobiyal floralar oluşturur. Ejaküle edilen spermanın kontaminasyonunun ana kaynağının prepusyal kavite olduğu iyi bilinmektedir. Günümüzde, literatürde semen toplanmadan önce prepusyumdaki mikroorganizma kontaminasyonlarını ortadan kaldırmak için standart bir metodoloji ve öneriler bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı, aygırların prepusyal yıkama sıvısındaki bakteri yükünü incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla, preputial kavite 50 ml fizyolojik tuzlu su (FTS) ile yıkandı ve yıkama sıvıları toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB) ve toplam koliform bakteri (TKB) sayılarının belirlenmesi için kullanıldı. TMAB ve TCB tayini için 100 µl yıkama sıvısı FTS (log10) ile 1:9 (wt/vol) oranında seyreltilmiştir. Bakteri yüklerinin sayımı için TMAB için Tryptic soy agar ve TCB için Mac Conkey agar kullanılmıştır. İnokülasyon ve uygun koşullarda inkübasyondan sonra bakteri yükleri cfu/ml olarak hesaplanmıştır. TMAB ve TCB sayıları sırasıyla 1,1 x 107 ila 9,6 x 108 cfu/ml ve 1,9 x 102 ila 8,1 x 105 cfu/ml arasında değişmiştir. Bakteri yüklerinin ortalamaları TMAB için 1,82x108 cfu/ml ve TCB için 1,56x105 cfu/ml olarak belirlenmiştir. Prepisyumdaki yüksek bakteri yükünün spermatozoa kalitesi ve fertilite üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada belirlenen bakteri yükünün aygırlarda fertilite için potansiyel risk taşıdığı düşünülmüştür.

More from our Archive