DOI: 10.1039/d4im00001c ISSN: 2755-2608

Cross-polymerization between bio-oil and polyaniline: synergistic effects on pore development in subsequent activation and adsorption of phenol

Baihong Li, Chao Li, Dianqiang Li, Lijun Zhang, Shu Zhang, Yi Wang, Song Hu, Jun Xiang, Mortaza Gholizadeh, Xun Hu

The preparation of nitrogen-containing porous carbon by cross-polymerization of polyaniline and bio-oil during activation process for phenol adsorption.

More from our Archive