DOI: 10.7822/omuefd.1298139 ISSN: 2548-0278

Algoritma ve Programlama Dersinin Matematik Öğretmen Adayları Perspektifinden Değerlendirilmesi

Nilgün GÜNBAŞ, Şükrü İLGÜN
Programlama becerisi 21. yüzyıl becerileri arasında öne çıkan becerilerden biridir. Yükseköğrenim Kurulu tarafından, 2018-2019 yılı itibariyle eğitim fakülteleri ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programlarına dahil edilen Algoritma ve Programlama dersi ile matematik öğretmen adaylarının programlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Bu bağlamda, çalışma eğitim fakültelerinde güncellenmiş müfredatla birlikte Algoritma ve Programlama Dersi ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda dersin öğretmen adaylarının teknoloji, matematiksel beceriler, matematiksel düşünme, analitik düşünme gibi becerilerine olan katkılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Programlama ile doğrudan ilişkisi olmamasına rağmen, Algoritma ve Programlama dersi ilköğretim matematik eğitimi programında zorunlu dersler listesinde yer almaktadır. Bu derse ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini almak ve dersin etkililiğini sorgulamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen matematik öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adaylarının Algoritma ve Programlama dersine karşı olumlu görüşe sahip olup, dersin teknoloji kullanım becerisini artırdığı, matematiği eğlenceli hale getirdiği, dijital matematik anlayışlarını geliştirdiği ve yaratıcı düşünme ile analitik düşünme gibi becerileri geliştirdiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Sonuç olarak, dersin ilköğretim matematik eğitimi programlarında verilmesinin uygun olduğu, matematik öğretmen adaylarının kolaylıkla edinebileceği bir kazanım olduğu, öğretmen adaylarının düşünme becerilerini, teknolojik yeterliliklerini ve farklı öğretim yöntemleri konusundaki farkındalıklarını artırdığı düşünülmektedir.

More from our Archive