DOI: 10.1039/d3ra03526c ISSN:

Self-powered PtNi-polyaniline films for converting rain energy into electricity

Yingli Wang, Jialong Duan, Qiyao Guo, Yuanyuan Zhao, Xiya Yang, Qunwei Tang
  • General Chemical Engineering
  • General Chemistry

Self-powered PtNi-polyaniline films are made to harvest rain energy.

More from our Archive