DOI: 10.1111/1759-7714.15222 ISSN: 1759-7706

Chinese expert consensus on cone‐beam CT‐guided diagnosis, localization and treatment for pulmonary nodules

Dongyang Xu, Fangfang Xie, Jisong Zhang, Hong Chen, Zhongbo Chen, Zhenbiao Guan, Gang Hou, Cheng Ji, Haitao Li, Manxiang Li, Wei Li, Xuan Li, Yishi Li, Hairong Lian, Jiangrong Liao, Dan Liu, Zhuang Luo, Haifeng Ouyang, Yongchun Shen, Yiwei Shi, Chunli Tang, Nansheng Wan, Tao Wang, Hong Wang, Huaqi Wang, Juan Wang, Xuemei Wu, Yang Xia, Kui Xiao, Wujian Xu, Fei Xu, Huizhen Yang, Junyong Yang, Taosheng Ye, Xianwei Ye, Pengfei Yu, Nan Zhang, Peng Zhang, Quncheng Zhang, Qi Zhao, Xiaoxuan Zheng, Jun Zou, Enguo Chen, Jiayuan Sun,
  • Pulmonary and Respiratory Medicine
  • Oncology
  • General Medicine

Abstract

Cone‐beam computed tomography (CBCT) system can provide real‐time 3D images and fluoroscopy images of the region of interest during the operation. Some systems can even offer augmented fluoroscopy and puncture guidance. The use of CBCT for interventional pulmonary procedures has grown significantly in recent years, and numerous clinical studies have confirmed the technology's efficacy and safety in the diagnosis, localization, and treatment of pulmonary nodules. In order to optimize and standardize the technical specifications of CBCT and guide its application in clinical practice, the consensus statement has been organized and written in a collaborative effort by the Professional Committee on Interventional Pulmonology of China Association for Promotion of Health Science and Technology.

More from our Archive