DOI: 10.1126/science.1207861 ISSN:

Sirt5 Is a NAD-Dependent Protein Lysine Demalonylase and Desuccinylase

Jintang Du, Yeyun Zhou, Xiaoyang Su, Jiu Jiu Yu, Saba Khan, Hong Jiang, Jungwoo Kim, Jimin Woo, Jun Huyn Kim, Brian Hyun Choi, Bin He, Wei Chen, Sheng Zhang, Richard A. Cerione, Johan Auwerx, Quan Hao, Hening Lin
  • Multidisciplinary

Biological functions of sirtuins may involve lysine desuccinylase and demalonylase activities.

More from our Archive