DOI: 10.1039/d3qo00212h ISSN:

Reversibly photoswitchable catalysts for high regioselectivity and enantioselectivity in polymerization of allenes

Li Zhou, Yong-Jie Wu, Kun Chen, Xing-Yu Zhou, Hui Zou, Shu-Ming Kang, Na Liu, Zong-Quan Wu
  • Organic Chemistry

Two enantiomers Ni(

ii
)/LR-azo and Ni(
ii
)/LS-azo could be used as reversible photo-switchable catalysts for the high regioselectivity and enantioselectivity polymerization of allene monomers.

More from our Archive