DOI: 10.33483/jfpau.1354848 ISSN: 1015-3918

EVALUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PREGNANT WOMEN ON MEDICINE USE DURING PREGNANCY

Aslınur ALBAYRAK, Ayşe DEMİR, Mekin SEZİK
  • Pharmaceutical Science
  • Pharmacology
Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de bir üniversite hastanesinde kadın doğum polikliniklerine başvuran gebe kadınların gebelikte ilaç kullanımlarına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel bir anket çalışmasıdır. 13 Mart-14 Nisan 2023 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi kadın doğum polikliniklerinde 18 yaş üstü gebe kadınlarda yüz yüze olacak şekilde yürütülmüştür. Sonuç ve Tartışma: Ankete katılan gebe kadınların %64.4’ü 22-29 yaşları arasındaydı ve %42.3’ü üniversite mezunuydu. Gebelerin kadınların çoğunluğu (%83.4) vitamin-mineral takviyesi almaktaydı. Gebe kadınların bilgi, tutum ve davranış puanlarının ortalama±standart sapması sırasıyla 3.38±0.91, 12.8±1.72 ve 4.73±0.578’di. Gebe kadınların genel olarak bilgi, tutum ve davranışları iyi bulunmuştu ancak yine de bazı bilgi eksiklikleri bulunmaktaydı. Gebe kadınların gebelik sırasında güvenli ilaç kullanımı ve kaçınılması gereken ilaçlar konusunda eğitilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

More from our Archive