Selen BÜYÜKÇAVUŞOĞLU, Yavuz Osman BİRDANE

Acil Servise Gelen Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi

  • General Medicine

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran zehirlenme olguları ile ilgili demografik özellikleri değerlendirmek ve literatürle karşılaştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada 2015-2017 yılları arasında zehirlenme tanısıyla başvuran 1027 olgu yaş, cinsiyet, başvurdukları ay, mevsim, yerleşim yerleri, zehirlenme tipi, alınan ilaç türü, uygulanan tedavi yöntemleri, hastanede yatış süreleri, antidot kullanıp kullanılmadığı gibi demografik özellikleri bakımından değerlendirildi. Çalışmada zehirlenme tanısıyla başvuru yapan 1027 hasta incelenmiştir. 583’ü kadın (%56,8), 444’ünün (%43,2) erkek olduğu görülmüştür. En sık zehirlenme vakasına 21-30 yaş grubunda rastlanmıştır. Zehirlenme vakaları en çok ilkbahar mevsiminde görülmüştür. En fazla görüldüğü aylar Mayıs ve Nisan aylarıdır. Mayıs ayında %10,9, nisan ayında %9,4 oranında başvuru olmuştur. Vakaların 673’ü il merkezinden (%65,5), 205 hasta köyden (%20) ve 149 hasta ilçeden (%14,5) başvurmuştur. En çok başvurunun 19.00-24.00 saatleri arasında olduğu görülmüştür. Zehirlenmelerin %58.4’ü ilaç kaynaklı görülmüştür. Olguların %40’ı kaza, %60’ı intihardır. Tüm intihar olgularının %61,9’u kadın ve %38,1’i erkektir. Sonuç olarak bu retrospektif çalışma Türkiye’deki zehirlenme vakalarıyla ilgili yapılan diğer çalışmalarla benzer bulgular göstermektedir. Küçük çocuklarda ve yaşlılarda genel olarak kaza ile zehirlenme görülürken, genç yaşlarda özellikle intihar amaçlı ilaç alımı görülmektedir. Zehirlenmelerin önlenmesi ve tedavisi için toplumlarda bu tarz çalışmaların yapılarak her toplumun epidemiyolojik verilerinin tanımlanması önem taşımaktadır.

Need a simple solution for managing your BibTeX entries? Explore CiteDrive!

  • Web-based, modern reference management
  • Collaborate and share with fellow researchers
  • Integration with Overleaf
  • Comprehensive BibTeX/BibLaTeX support
  • Save articles and websites directly from your browser
  • Search for new articles from a database of tens of millions of references
Try out CiteDrive

More from our Archive