DOI: 10.1039/d3tc02081a ISSN:

A plasmonic hetero-structure using charge transfer effect improved LSPR for enhanced up-conversion luminescence

Jing Xu, Yuheng Zhang, Jun Yan, Yuting Wu, Yusheng Xu, Yihui Liao, Yong Yang, Dacheng Zhou, Qi Wang, JianBei Qiu
  • Materials Chemistry
  • General Chemistry

A composite heterostructure of Au/D-MoS2 has been designed for a charge transfer LSPR modulator for enhanced upconversion luminescence.

More from our Archive