DOI: 10.1039/d4ra00166d ISSN: 2046-2069

A novel P/N/Si/Zn-containing hybrid flame retardant for enhancing flame retardancy and smoke suppression of epoxy resins

Fangli Li, Ziqin Huang, Changjiang Liu, Meini Yang, Jixiang Wu, Wenhui Rao, Chuanbai Yu
  • General Chemical Engineering
  • General Chemistry

The organic/inorganic hybrid flame retardant (APHZ) can possess both the efficient flame retardancy and good compatibility of the organic flame retardant, as well as the thermal stability and smoke suppression properties of the inorganic flame retardant.

More from our Archive