DOI: 10.1002/sdtp.16526 ISSN:

17‐2: Development of Visionox intelligent Pixelization (ViPTM) Technology in AMOLED Applications

Yiming Xiao, Liusong Ni, Yuting Fu, Yuan Yao, Haohan Zhang, Xuejing Zhu, Zengqiang Xia, Zhengkui Dong, Bowen Yang, Murong Xue, Zhenhua Lou, Zichao Tao, Yongqiang Du, Hui Li, Zhendong Ding, Yiyou Lai, CC Lee, Xiujian Zhu, Zhaoji Peng, Deqiang Zhang
  • General Medicine

The ViP technology has been evaluated on an internal AMOLED phone display platform with a ppi of 458 by the Gen6 line. In this technology, ViP replaced FMM (Fine Metal Mask) for deposition and patterning. Characterization, simulation, advantages, and future applications of ViP have been discussed.

More from our Archive