DOI: 10.17478/jegys.1402570 ISSN: 2149-360X

ÖZEL YETENEK TANISI KONMUŞ ÖĞRENCİLERİN SAYI DUYUSU PERFORMANSLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Esra ALTINTAŞ, Hilal TAŞGİN, Şükrü İLGÜN
  • Education
Bu araştırma özel yetenek tanısı konmuş öğrencilerin mevcut sayı duyusu performanslarını sayı duyusu bileşenleri, sınıf düzeyi, cinsiyet ve sayı duyusu öz yeterlilikleri bakımından incelemeyi amaçlamıştır. Literatürdeki çalışmalar doğrultusunda ülkemizde özel yetenek tanısı konmuş öğrencilerin sayı duyuları üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği sebebiyle mevcut araştırmada özel yetenek tanısı konmuş öğrencilerle çalışılarak bu kategorideki öğrencilerin ilgili konu kapsamındaki düzeylerini çeşitli değişkenler bakımından inceleme ihtiyacı hissedilmiştir. Öğrencilerin sayı duyularının hangi düzeyde olduğu ve bununla ilgili mevcut durumları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde belirlemek amacıyla nicel desenli betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli ve Van illerinde yer alan Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim görmekte olan 6. ve 7.sınıf kademelerindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada 184 6.sınıf ,102 7.sınıf olmak üzere toplam 286 öğrenci yer almıştır. Veri toplama aracı olarak sayı duyusu ölçeği ve sayı duyusu öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel yetenek tanısı konmuş öğrencilerin sayı duyusu performanslarının yüksek düzeyde olmadığı daha çok kuralların esas alındığı çözümleri kullandıkları belirlenmiştir. Sayı duyusu bileşenleri arasından en çok başarı gösterilen bileşenin “hesaplamada esneklik” bileşeni olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin sayı duyusu performanslarının da arttığı gözlemlenmiştir. Sayı duyusu performansları cinsiyet bakımından incelendiğinde erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran sayı duyusunu daha çok kullandıkları görülmüştür. Özel yetenek tanısı konmuş öğrencilerin sayı duyusu testi puanları ile sayı duyusu öz yeterlik puanları arasındaki ilişki incelendiğinde ise puanlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

More from our Archive