DOI: 10.59305/ijvuts.1341191 ISSN:

Özbekistan SSC basınındaki (1926-1930) latin alfabesi tartışmalarının “Alanga” ve “Maarif ve Oqutucı” dergiler üzerinde incelenmesi

Boburmirzo HAKİMOV
Bu makalede 1926-1930 yıllarında Sovyetler Birliği egemenliği altındaki Türk devletlerinin ve Türkiye’deki Latin alfabesine geçiş süreci ile ilgili yaşanan tartışmaların Özbekistan SSC basınında yansıması ele alınmıştır. Çalışmada özellikle Özbekistan SSC’de ilk Latin alfabesinde yayınlanan dergilerdeki Türk dünyasında yeni alfabe tartışmaları ile alâkadar makaleler üzerinde yoğunlaşmaya, Sovyetlerin niçin Türk topluluklarının Latin alfabesine geçiş teşebbüslerine karşı çıkmadığı, aksine onları desteklediği sorusuna cevap bulmaya çalışıldı. Ayrıca çalışmada bahsi geçen dergilerdeki makaleler kapsamında Türkiye’deki harf inkılabının harici basında nasıl ele alındığına dair bilgilerin analizi okuyucuya sunulmuştur.

More from our Archive