DOI: 10.47156/jide.1351138 ISSN: 2667-8691

Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Yeterliklerinin Arttırılması: Hizmet İçi Eğitim Etkinlik Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Reyhan YÜKSEL, İlker KÖSTERELİOĞLU
  • Applied Mathematics
  • General Mathematics
İçinde bulunduğumuz 21. yy’da sürekli artan bir oranda yeni bilgiye maruz kalıyoruz. Bu durum toplumun her alanında değişim ve gelişimi büyük ölçüde etkilemektedir. Çağın bize sunduğu gerekliliklere uyum sağlamak için yeri ve şekli değişse de bireylerin eğitime ihtiyaç duydukları gerçekliğini korumaktadır. Eğitim kurumlarının asli unsurlarından birisi olan öğretmenler de çağın gereklerine uygun öğretim hizmetini sağlamak için yeterliklerini arttırmaya ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda öğretmenler hizmet verdikleri sistem içerisinde kendilerine sunulan hizmet içi eğitimler yoluyla kendilerini geliştirecek fırsatlar edinirler. Bu araştırmada yapılan ihtiyaç analizi çalışmasının bulgularına göre öğretmenlerin eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanmak konusunda daha öncelikli eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı ihtiyaç analizi sonuçlarına dayalı olarak sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini öğrenme ortamında kullanılması konusunda hizmet içi eğitim etkinliği programının geliştirilmesi, uygulanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesidir. Çalışma grubunda Amasya ili Merzifon ilçesinde görev yapan 20 sınıf öğretmeni yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizlerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler kendilerine sunulan hizmet içi eğitimin etkili olduğunu ve eğitim durumları sürecinde katkı sağlayacak nitelikte olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca hizmet içi eğitim etkinliğinin kuramsal bilgilerin uygulama düzeyindeki hedeflerin kazandırılması için ayrılan sürenin bir ders saati daha arttırılabileceği önerilmiştir.

More from our Archive